Aktualności / Notatka z zebrania sprawozdawczo-wyborczego

08.03.2016

Notatka z zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Notatka z zebrania sprawozdawczo-wyborczego odbytego 29 lutego 2016 roku 
Zgodnie z § 18 ust. 2 i § 22 ust. 1  Regulaminu Chóru mieszanego „Jutrzenka”,
opracowanego w oparciu o Statut Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr ze stycznia 2010 roku,
dnia 29 lutego 2016 roku  odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze chóru
mieszanego "Jutrzenka", zwołane przez Zarząd chóru, którego statutowy czas kadencji
upływa w bieżącym roku. 

W części sprawozdawczej Władza Chóru zdała relację ze statutowej działalności w roku 2015, poprzez:
- odczytanie pisemnego sprawozdania z działalności Chóru,
- odczytanie pisemnego sprawozdania finansowego,
- przedstawienie przez Dyrygenta sprawozdania z pracy artystycznej Chóru,
- przedłożenie propozycji planu działalności na rok 2016,
- odczytanie protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, podsumowującego pracę Zarządu Chóru i zawierającego wniosek
o udzielenie absolutorium Zarządowi za pracę w roku 2015.
Walne Zebranie Sprawozdawcze podjęło uchwały zatwierdzające w/w sprawozdania oraz uchwałę udzielającą absolutorium Zarządowi Chóru.


W części wyborczej, Walne Zebranie Zespołu podjęło uchwałę składu osobowego Zarządu bez zmian na kolejną 4-letnią kadencję 2016-2019 r.


ZARZĄD CHÓRU:
L.p. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO


1. Dyrygent – Dyrektor Artystyczny  Ewa ZUG
2. Prezes - Grażyna BENTKOWSKA
3. Wiceprezes - Wojciech ODRZYWOLSKI 
4. Sekretarz - Helena KARCH
5. Skarbnik - Danuta KLIMAJ
6. Członek Zarządu - Adelajda FRANUSIK
7.                      - ײ - Renata GRYSKO
8.                     - ײ - Anna PLISZEK
9.                     - ײ - Bernadeta SZOŁTYSIK


Zmiany osobowe nastąpiły w składzie Komisji Rewizyjnej, z uwagi na przejście Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
druha Jerzego Hoinkisa w poczet Honorowych Członków Chóru,
z prawem uczestniczenia w chórze i głosem doradczym.
Ostatecznie Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w sposób, jak niżej: 

 
KOMISJA REWIZYJNA:
L.p. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maria TWOREK
2. Członek Komisji Rewizyjnej Kazimierz RONKA
3. Członek Komisji Rewizyjnej  Renata SMOŁKA


Sporządziła:  Helena KARCH