Aktualności / Sprawozdanie z działalności statusowej w roku sprawozdawczym 2014.

23.03.2015

Sprawozdanie z działalności statusowej w roku sprawozdawczym 2014.

Sprawozdanie z działalności statusowej w roku sprawozdawczym 2014.

W dniu 16 marca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków
Chóru „Jutrzenka”.
Na zebraniu oprócz członków chóru obecni byli zastępca Wójta Gminy Świerklaniec pan Andrzej Łężak oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Barbara Miś.
Zebranie otworzyła Prezes Chóru „Jutrzenka” druhna Grażyna Bentkowska.
Odczytano sprawozdanie z działalności chóru w roku 2014, zapoznano członków z planami na rok 2015.
Po zatwierdzeniu przedyskutowanych uchwał i wniosków udzielono Zarządowi Chóru „Jutrzenka” absolutorium.
Odczytanie Protokołu Uchwał i Wniosków zakończyło obrady Walnego Zebrania.
Szczegółowe sprawozdanie Zarządu Chóru z działalności statusowej w roku 2014 przedstawiamy poniżej.

W tym roku, zebranie miało charakter wyjątkowy, gdyż  nadano druhnie Magdalenie Wojtasik oraz druhowi Jerzemu Hoinkisowi godność Honorowego Członka Chóru „Jutrzenka. Rozdano również legitymacje nowym członkom chóru.

 

CHÓR MIESZANY „JUTRZENKA” W NAKLE ŚLĄSKIM

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CHÓRU z działalności statutowej w roku sprawozdawczym 2014.

1.        WSTĘP  

2.        SKŁAD ZARZĄDU CHÓRU I KOMISJI REWIZYJNEJ  

ZARZĄD CHÓRU: 

KOMISJA REWIZYJNA: 

3.        SKŁAD OSOBOWY CHÓRU  

CZŁONKOWIE HONOROWI CHÓRU: 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY: 

4.0      PRÓBY I KONCERTY CHÓRU  

5.0   STOPIEŃ AKTYWNOŚCI CZŁONKÓW CHÓRU  

6.0   POSIEDZENIA I SPOTKANIA ZARZĄDU CHÓRU  

Wykaz protokółów z posiedzeń  

Wykaz podjętych uchwał 

7.0   REALIZACJA ZAŁOŻONEGO NA ROK 2014 PLANU PRACY CHÓRU  I ZARZĄDU  

 

1.        WSTĘP

Zgodnie z § 18 ust. 2 i § 22 ust. 1  Regulaminu Chóru mieszanego „Jutrzenka”, obowiązkiem Zarządu jest zwołanie raz w roku, zwyczajnego walnego zebrania sprawozdawczego lub sprawozdawczo-wyborczego, jeśli upływa statutowy czas kadencji Zarządu. Kadencja obecnego Zarządu chóru "Jutrzenka"upływa w roku 2016.

Poinformowanie członków Chóru o walnym zebraniu nastąpiło ustnie dnia 16-02-2015 r. t. j. około 1 m-ca przed jego terminem. Pisemne zawiadomienie wywieszono w GOK-u dnia 23 lutego 2015 r.

Chór mieszany „Jutrzenka” działa w strukturach ŚZChiO przy Gminnym Ośrodku  Kultury w Świerklańcu i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.

W roku 2014 chór realizował swoje cele w oparciu o Statut Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr ze stycznia 2010 r. oraz na podstawie skorygowanego w roku 2010 Regulaminu Chóru.

2.        SKŁAD ZARZĄDU CHÓRU I KOMISJI REWIZYJNEJ

Zarząd chóru mieszanego „Jutrzenka” został wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 27-lutego 2012 r oraz osobowo korygowany w oparciu o uchwały walnego zebrania z dnia 20 marca 2014 r.

ZARZĄD CHÓRU:

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Dyrygent – Dyrektor Artystyczny

Ewa ZUG

2.

Prezes

Grażyna BENTKOWSKA

3.

Wiceprezes

Wojciech ODRZYWOLSKI

4.

Sekretarz

Helena KARCH

5.

Skarbnik

Danuta KLIMAJ

6.

Członek Zarządu

Adelajda FRANUSIK

7.

         - ײ -

Renata GRYSKO

8.

         - ײ -

Anna PLISZEK

9.

         - ײ -

Bernadeta SZOŁTYSIK

 

KOMISJA REWIZYJNA:

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

Jerzy HOINKIS

2.

Członek Komisji Rewizyjnej

Kazimierz RONKA

3.

Członek Komisji Rewizyjnej

Maria TWOREK

3.        SKŁAD OSOBOWY CHÓRU

Zgodnie ze złożonym Śląskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr sprawozdaniem za rok 2014, liczba członków zwyczajnych na koniec roku 2014 wyniosła 42 osoby, w tym 1 osoba płacąca 50% składek i 1 osoba zwolniona z opłacania składek.

Ponadto, w ostatnich miesiącach roku sprawozdawczego 2014, w skład chóru weszło  6 osób, które w roku sprawozdawczym odbywały karencję, czyli czas wyczekiwania na stanie się pełnoprawnymi członkami zwyczajnymi chóru.

CZŁONKOWIE HONOROWI CHÓRU:

1. Irena RÓG   - HONOROWY DYRYGENT Chóru

2. Aniela SZOŁTYSIK  

3. Błażej BEDNARCZYK

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:

1.     Marii BANAŚ,

2.     Teresy BUJOCZEK,

3.     Pawła MIKA,

4.     Bogdana ODRZYWOLSKA.

W roku sprawozdawczym 2014 nie było osób zmarłych, skreślonych, czy rezygnujących z uczestnictwa w chórze. Pod tym względem był to rok wyjątkowy, a także pod względem napływu nowych śpiewaków do Zespołu.  

Szczegółowe listy chórzystów stanowią załączniki archiwalnego egzemplarza Sprawozdania Zespołu za rok 2014 składanego dla ŚZChiO.

4.0      PRÓBY I KONCERTY CHÓRU

Próby chóru odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śl.
2 razy w tygodniu: w poniedziałki o godz.  19,00 i w czwartki o godz. 18,30

W roku sprawozdawczym 2014 chór odbył łącznie 98 spotkania robocze (próby, koncerty, śpiewy w czasie mszy św., spotkania towarzyskie)

W ramach naszych spotkań było:

 prób:   -                         65   (w r. 2013 było 70)

koncertów w kraju:        11  (w r. 2013 było 9)

koncertów za granicą:    0   ( w r. 2013 były 2) 

mszy św.:                        15   (w r. 2012 było 18)

spotkań towarzyskich     7

5.0           STOPIEŃ AKTYWNOŚCI CZŁONKÓW CHÓRU

Obecność członków chóru na próbach, koncertach i innych spotkaniach odzwierciedla lista obecności, prowadzona niezmiennie od lat i bardzo skrupulatnie przez druha Czesława JUDASA.

Zarząd nie przedstawia analizy listy obecności, która jest do wglądu dla każdego chętnego zapoznania się z nią.

6.0           POSIEDZENIA I SPOTKANIA ZARZĄDU CHÓRU

Zarząd w okresie sprawozdawczym roku 2014 odbył  1 zwyczajne walne zebranie sprawozdawcze w dniu 20.03.2014 r. i 6 posiedzeń Zarządu.

W ramach walnego zebrania sprawozdawczego za rok 2013 w dniu 20 marca 2014 r. podjęto 8 uchwał, a z posiedzeń w 2014 r. spisanych zostało 6 protokółów, oraz 1 protokół z walnego zebrania członków.

 

Wykaz protokółów z posiedzeń

L.p.

Data spotkania

Numer spisanego dokumentu

Temat posiedzenia, spotkania

1.

10.03 2014r.

Protokół Nr 01/2013

Sprawy związane z przygotowaniem  materiałów i dokumentów na walne zebranie członków chóru i ustalenie ramowego planu pracy Zarządu i chóru na rok 2014

2.

20.03.2014 r.

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

Praca Zarządu w 2013 r., , wnioski, uchwały, plan pracy na rok 2014

3.

22.05.2014 r.

Protokół Nr 02/2014

Bieżące sprawy związane z działalnością Zarządu i Okręgu ŚZChiO a także organizacyjne związane z działalnością chóru: propozycje jednodniowego wyjazdu lub 2-dniowych warsztatów, połączonych z integracją chórzystów

 

4.

30.06.2014 r.

Protokół Nr 03/2014

Porządkowanie dokumentów i majątku chóru, spis rzeczowy porcelany i szkła oraz kasacja starych dokumentów (po 5latach) i zniszczonych rzeczy.

5.

10.07.2014 r.

Protokół Nr 04/2014

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy w dniach 20-21 września i inne sprawy bieżące

6.

30.10.2014 r.

Protokół Nr 05/2014

Zbliżające się uroczystości Sw. Cecylii, spotkanie opłatkowe i inne bieżące sprawy chóru

7.

05.12.2014 r.

Protokół Nr 06/2014

Szczegóły opłatka, plan kolędowań i sprawy inne

 

 

Wykaz podjętych uchwał

L.p.

Data spotkania

Numer uchwały

W sprawie

1.

08.04.2014r.

Uchwały 01 – 08 WALNEGO Zebrania Sprawozdawczego

01. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Chóru oraz sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2013.

02.  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2013.

03. W sprawie przyjęcia propozycji planu działania Chóru i pracy Zarządu na rok 2014.

04.  W sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Chóru za działalność w roku 2013.

05.W sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej  Chóru za działalność w roku 2013.

06. W sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych chóru: Zofii i Błażeja Bednarczyków.
D-h Błażej wszedł w szeregi Członków Honorowych, a d-hna Zofia z powodów rodzinnych była zmuszona zrezygnować z członkostwa.

07. W sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych chóru Beaty Wojciechowskiej i Wojciecha Bernasińskiego z powodu wysokiej absencji i niepłacenia składek członkowskich

08.W sprawie przyjęcie nowych członków do Komisji Rewizyjnej w osobach: d-hny Marii Tworek i Kazimierz Ronka

7.0           REALIZACJA ZAŁOŻONEGO NA ROK 2014 PLANU PRACY CHÓRU I ZARZĄDU

 

Zasadniczo, plan pracy chóru i zarządu został wykonany, tylko w kilku punktach założony z początkiem roku plan ulegał zmianie lub z różnych przyczyn nie został zrealizowany. Do tych niezrealizowanych z założonego planu działań należą między innymi:

v   wyjazd do Orłowej Lutyni na obchody jubileuszowe PZKO (Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego) - był uzależniony od zaproszenia ze strony organizatorów, którego nie otrzymaliśmy,

v   majówka,

v   udział w Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr Górnego Śląska i Zaolzia w  Parku etnograficznym w Chorzowie - przeszkodziły przygotowywania do wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego "Jutrzenki".

Dzięki zaangażowaniu d-ha Ireneusza Woźnicy, pod koniec roku 2014 zaczęła intensywniej żyć strona internetowa chóru, która jest na bieżąco aktualizowana i tym samym coraz bogatsza.

Należy także zaznaczyć, że strona internetowa chóru ruszyła .

Sponsorem domeny i hostingu  jest Sołtys Nakła Śl.

Sponsorem strony internetowej jest Biuro Rachunkowe „TONIZA”

Wykaz koncertów, imprez i spotkań w roku sprawozdawczym 2014:

L.p.

Data

[dzień/m-c

Nazwa imprezy

Miejscowość

Uwagi/Organizator

STYCZEŃ / 2014

1.           

12. 01.

Koncert kolęd

Orzech - kościół

-

2.           

12. 01.

Koncert kolęd

Nakło Śl. - kościół

-

3.           

19. 01.

Koncert kolęd

Bobrowniki

-

4.           

19. 01.

Koncert kolęd

Sala Ośrodka Kultury - Nakło Śl. 

Gminny Ośrodek Kultury - w Świerklańcu

LUTY / 2014

5.           

06. 02.

Msza pogrzebowa ϯ Hildegardy Maciejok

Nakło Śl. - kościół

 

6.           

15. 02

Zabawa karnawałowa

Sala GOK-u

 

7.           

16. 02.

Msza św. 40 lat kapłaństwa ks. Antoniego Bednarczyk

Nakło Śl. - kościół

-

8.           

23. 02.

Msza św. urodzinowa
Prezes chóru Gr.Bentkowskiej

Nakło Śl. - kościół

-

9.           

24. 02.

Próba połączona ze spotkaniem przy kawie 

GOK

Prezes Gr. Bentkowska

10.        

27. 02

"Tłusty czwartek" Spotkanie przy kawie

GOK

Zarząd chóru

 

MARZEC / 2014

11.        

20. 03

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Chóru

GOK

Zarząd chóru

 

KWIECIEŃ / 2013

12.        

07. 04.

Próba połączona ze spotkaniem przy kawie 

GOK

18 ur. d-hny Joanny Szołtysik

13.        

18. 04.

Liturgia Męki Pańskiej – Wielki Piątek

Nakło Śl. - kościół

 

14.        

24. 04.

Msza pogrzebowa ϯ Krystyny Młynek

Nakło Śl. - kościół

 

 

MAJ / 2014

15.        

10 -11. 05.

Cykliczne wydarzenie kulturalne - VI Świerklanieckie Spotkania Chóralne
z udziałem chórów regionu śląskiego, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śl.
W spotkaniach roku 2014  wzięły udział:

Chór HALKA z Kozłowej Góry i 2 chóry chorzowskie - chór  GWIAZDA
i chór CANTATE.

Tradycyjnie rozpoczęto spotkania warsztatami prowadzonymi przez
dr Iwonę Bańską - wykładowcę Akademii Muzycznej w Katowicach. Koncert Galowy chórów odbył się w murach zabytkowego kościoła w parku w Świerklańcu.

CZERWIEC / 2014

16.        

01. 06.

Msza św. z ok.jub. 20-lecia po ślubie d-hny Heleny Kokot i d-ha Jana Konopki

Nakło Śl. - kościół

-

17.        

08. 06.

Koncert w ramach Tarnogórskich Spotkań chóralnych

Rynek - Tarnowskie Góry

Okręg Tarnogórski ŚZChiO

18.        

12. 06.

Próba połączona ze spotkaniem przy kawie 

GOK

d-hna Helena Kokot i d-h Jan Konopka

19.        

19. 06.

Boże Ciało

Nakło Śl. - kościół

 

LIPIEC / 2014

20.        

26.07

Spotkanie integracyjne przy ognisku zorganizowane przez Zarząd ch. Jutrzenka na boisku sportowym w Nakle Śl z udziałem chórzystów chóru "HARMONIA" z Lasowic

SIERPIEŃ / 2014

21.        

03. 08

Udział "Jutrzenki" w imprezie p.n. "OFF Festiwal'2014" na zaproszenie Dyrektora Artystycznego festiwalu Artura Rojka, któremu grupa chórzystów towarzyszyła na scenie w utworze BEKSA.

22.        

19. 08.

Msza św. w int. Ks. Piotra Paszko - wikariusza kończącego pracę w naszej parafii

Nakło Śl. - kościół

 

23.        

31. 08.

Dożynki Gminno - Powiatowe

Świerklaniec - park

Starostwo Tarn.Góry
i U.G. Świerklaniec

 

WRZESIEŃ / 2014

24.        

20-21. 09.

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy chóru w rejon Sudetów wschodnich - obręb masywu Śnieżnika. Chór zwiedził Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie  Zakwaterowanie miało miejsce w Ośrodku Wczasowym Sorrento w miejscowości Marianówka, u podnóża Góry Iglicznej, na której znajduje się  Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej, gdzie chór dał koncert i wysłuchał interesująco podanej przez Proboszcza, historii tego miejsca. Wieczorem chór urządził spotkanie przy ognisku. W drugim dniu pobytu chór uświetnił swoim śpiewem mszę św. w miejscowości Wilkanów. W drodze powrotnej chórzyści zatrzymali się w Międzygórzu - miejscowości zwanej perłą Sudetów. Integracja chórzystów i nie zrzeszonych uczestników tej wyprawy zaowocowała wstąpieniem w szeregi chóru nowych członków, którzy chętnie od tego czasu przychodzą na próby, biorą czynny udział w występach i spotkaniach.  

25.        

28. 09.

Msza św. jub.40-lecia ślubu d-hów Renaty i Alojzego Grysko

Nakło Śl. - kościół

-

 

 

PAŹDZIERNIK / 2014

26.        

13. 10.

Uświetnienie śpiewem mszy św. kończącej obchody ku czci M.B. Fatimskiej.

Nakło Śl. - kościół

-

27.        

26. 10.

Uświetnienie śpiewem mszy św. z okazji 120-lecia konsekracji naszego kościoła

Nakło Śl. - kościół

-

LISTOPAD / 2014

28.        

15. 11.

Zjazd chórów okręgu tarnogórskiego ŚZChiO

Miasteczko Śl.

Okręg T.G. ŚZChiO

29.        

16. 11.

Msza św. z ok. 75 urodzin d-hny Heleny Kokot

Nakło Śl. - kościół

-

30.        

20. 11.

Próba połączona ze spotkaniem przy kawie 

GOK

d-hna Helena Kokot

31.        

22. 11.

Msza św. z ok. Św. Cecylii, po której odbyło się spotkanie chórzystów przy kawie

Nakło Śl. - kościół + GOK

Zarząd chóru

32.        

30.11.

Koncert kolęd na terenie świerklanieckiego parku z okazji odbywającego się tam kiermaszu

Świerklaniec - park

U.G. Świerklaniec

GRUDZIEŃ / 2013

33.        

18.12.

spotkanie opłatkowe, z udziałem księży naszej parafii proboszcza 
ks. Eugeniusza Billa i wikariusza Artura  oraz byłego wójta
Kazimierza Flakusa i obecnego wójta Marka Cyla.

34.        

26.12.

Uświetnienie kolędami mszy św. w 2-gi dzień świąt Bożego Narodzenia

Nakło Śl. - kościół

-

 

Podpisy Członków Zarządu po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu
z działalności statutowej w roku 2014 :

 

      Dyrygent                      ZUG  Ewa                           ..........................................................

      Prezes Chóru              BENTKOWSKA Grażyna       ........................................................

      Wiceprezes Chóru      ODRZYWOLSKI Wojciech    .........................................................

      Sekretarz Chóru          KARCH Helena                   .........................................................

      Skarbnik Chóru           KLIMAJ Danuta                     .........................................................

      Członek Chóru            FRANUSIK Adelajda             .........................................................   

Członek Chóru           GRYSKO Renata                  ..........................................................   

      Członek Chóru             PLISZEK Anna                    ...........................................................

      Członek Chóru             SZOŁTYSIK Bernadeta       ..........................................................                                                                                                                                 

Sprawozdanie sporządziła:  Helena Karch