Aktualności / WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW CHÓRU MIESZANEGO „JUTRZENKA”

10.02.2017

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW CHÓRU MIESZANEGO „JUTRZENKA”

                                                                             

                                                                             Nakło Śląskie dnia 06.02.2017 r                                                                                                

K O M U N I K A T   Nr 1/2017

Zarząd Chóru mieszanego „Jutrzenka” w Nakle Śląskim zwołuje:
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
CZŁONKÓW  CHÓRU MIESZANEGO „JUTRZENKA”

                          na dzień  27 lutego'2017 r. /poniedziałek/  godz. 18.30
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Chóru odbędzie się w siedzibie Chóru. t.j. 
Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śl.
Zarząd proponuje następujący porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczago Członków Choru:

1. Otwarcie walnego zebrania przez Prezesa Chóru.
2. Wybór Przewodniczącego walnego zebrania i Protokólanta.
3. Przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącego.
4. Wybór Komisji Mandatowej, która zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Chóru dokona sprawdzenia ważności mandatów i prawomocności walnego zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Odczytanie protokółu Kom. Mandatowej o prawomocności obrad.
7. Odczytanie protokółu z ostatniego walnego zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 29 lutego 2016 roku
8. Odczytanie sprawozdań z działalności chóru w roku 2016:
 -sprawozdanie z pracy Zarządu chóru,
 -sprawozdanie finansowe,
 -sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 -sprawozdanie z działalności artystycznej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdań
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
12. Plan pracy na rok 2017.
13. Wybór delegatów do Zarz.Gł. ŚZChiO w Katowicach i Okręgu Tarnogórskiego.
14. Wolne głosy, wnioski i dyskusja.
15. Odczytanie Protokółu Uchwał i Wniosków
16. Zakończenie zebrania.

Prosimy o punktualne przybycie na zebranie.


   Sekretarz:                          Prezes:                                     W-ce Prezes                                                                                   

        Helena KARCH              Grażyna BENTKOWSKA             Wojciech ODRZYWOLSKI