Aktualności / WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW CHÓRU MIESZANEGO „JUTRZENKA”

03.05.2018

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW CHÓRU MIESZANEGO „JUTRZENKA”

                                        K O M U N I K A T   Nr 1/2018
Zarząd Chóru mieszanego „Jutrzenka” w Nakle Śląskim zwołuje:
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
CZŁONKÓW  CHÓRU MIESZANEGO „JUTRZENKA”
                          na dzień  05 marca'2018 r. /poniedziałek/  godz. 18.30
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Chóru odbędzie się w siedzibie Chóru. t.j. 
Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śl.
Zarząd proponuje następujący porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Choru:

1. Otwarcie walnego zebrania przez Prezesa Chóru.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania (W-Z).
3. Przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącego W_Z.
4. Wybór Komisji Mandatowej, która zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Chóru dokona sprawdzenia ważności mandatów i prawomocności walnego zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Odczytanie protokółu Kom. Mandatowej o prawomocności obrad.
7. Odczytanie protokółu z ostatniego walnego zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 27 lutego 2017 roku.
8. Odczytanie sprawozdań z działalności chóru w roku 2017:
 sprawozdanie z pracy Zarządu chóru,
 sprawozdanie finansowe,
 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 sprawozdanie z działalności artystycznej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdań
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
12. Plan pracy na rok 2018.
13. Wybór delegatów do Zarządu Głównego ŚZChiO w Katowicach i Okręgu Tarnogórskiego.
14. Wolne głosy, wnioski i dyskusja.
15. Odczytanie Protokółu Uchwał i Wniosków
16. Zakończenie zebrania.

Prosimy o punktualne przybycie na zebranie.


 Sekretarz:                                  Prezes:                            W-ce  Prezes                                                                                      
 Helena KARCH                  Grażyna BENTKOWSKA             Wojciech ODRZYWOLSKI