Aktualności / WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

05.02.2016

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Nakło Śląskie dnia 01.02.2016 r.

  K O M U N I K A T   Nr 1/2016


Zarząd Chóru mieszanego „Jutrzenka” w Nakle Śląskim zwołuje:
WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE
CZŁONKÓW  CHÓRU MIESZANEGO „JUTRZENKA”
                          na dzień  29 lutego'2016 r. /poniedziałek/  godz. 19.00
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Chóru odbędzie się w siedzibie Chóru –  Gminnym Ośrodku Kultury
w Nakle Śl.
Zarząd proponuje następujący porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Choru:

I.   CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

1. Otwarcie walnego zebrania przez Prezesa Chóru.
2. Wybór Przewodniczącego walnego zebrania i Protokólanta.
3. Przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącego.
4. Wybór Komisji Mandatowej, która zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Chóru dokona   sprawdzenia ważności mandatów
    i prawomocności walnego zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Odczytanie protokółu Kom. Mandatowej o prawomocności obrad.
7. Odczytanie protokółu z ostatniego walnego zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 16 marca 2015 roku
8. Odczytanie sprawozdań z działalności chóru w roku 2015:
 sprawozdanie z pracy Zarządu chóru,
 sprawozdanie finansowe,
 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 sprawozdanie z działalności artystycznej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdań
11. Plan działania i preliminarz kosztów na rok 2016 (do zweryfikowania przez nowo wybrany Zarząd).
12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

II.   CZĘŚĆ WYBORCZA

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybory nowych organów Zespołu z uwzględnieniem Statutu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr § 46 pkt 1 i § 46 pkt 2 odnoszący do § 31 ÷  §42 tego statutu oraz wg Regulaminu chóru ”Jutrzenka”  (zgodnie z § 22 ust. 1. 5 ÷ 9 członków Zarządu Zespołu na okres 4 lat, zgodnie z § 24 trzech członków Komisji Rewizyjnej na okres 4 lat).
3. Ustanowienie przez wybranych Członków Zarządu stanowisk - Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
4. Ustanowienie przez wybranych Członków Komisji Rewizyjnej stanowisk - Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
5. Wolne głosy, wnioski i dyskusja.
6. Wybór delegatów do Zarządu Głównego ŚZChiO w Katowicach i Okręgu Tarnogórskiego ŚZChiO.
7. Zakończenie zebrania.

Prosimy o punktualne przybycie na zebranie.


                   Sekretarz:                                  Prezes:                               W-ce Prezes: 

               Helena KARCH              Grażyna BENTKOWSKA             Wojciech ODRZYWOLSKI