Aktualności / Z A W I A D O M I E N I E

06.03.2014

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADOMIENIE
Zarząd chóru mieszanego „Jutrzenka” w Nakle Śląskim zawiadamia, że
w dniu 20 marca 2014 r. (czwartek) o godzinie 18,30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śl. odbędzie się:

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
CZŁONKÓW CHÓRU

Początek obrad Walnego Zebrania w pierwszym terminie o godzinie 18,30.

W przypadku braku wymaganej ilości członków chóru, Walne Zebranie odbędzie się
w drugim terminie o godzinie 19,00.
Zgodnie z  § 19 ust. 2 Regulaminu Chóru uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Chóru obecnych na zebraniu.

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego przez Prezesa Chóru.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Walnego Zebrania oraz przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Ustalenie prawomocności obrad poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Odczytanie protokółu z ostatniego walnego zebrania w dn. 08 kwietnia 2013 r.
8. Sprawozdanie Zarządu Chóru z działalności statutowej w roku 2013 r.
9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Chóru za rok 2013.
10. Sprawozdanie Dyrektora Artystycznego z działalności chóru w roku 2013.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Chóru
12. Projekt planu działalności Chóru i pracy Zarządu
13. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy Zespołu
14. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Chóru z pracy i działalności statutowej,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
c) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
d) zatwierdzenia planu działalności Chóru i pracy Zarządu na rok 2014,
e) udzielenia Zarządowi Chóru absolutorium .
15. Wybory delegatów na Walne Zebranie w tarnogórskim okręgu ŚZCHiO i na zjazd
w Zarządzie ŚZCHiO w Katowicach
16. Wolne głosy i wnioski
17. Odczytanie Protokółu Uchwał i Wniosków
18. Zakończenie zebrania

                                                                       Prezes Chóru:

                                            Grażyna BENTKOWSKA