Aktualności / Zawiadomienie

19.02.2015

Zawiadomienie

 

Zarząd chóru mieszanego „Jutrzenka” w Nakle Śląskim zawiadamia, że
w dniu 16 marca 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 18,30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śl. odbędzie się:

 

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
CZŁONKÓW CHÓRU "JUTRZENKA"

 

Początek obrad Walnego Zebrania w pierwszym terminie o godzinie 18,30.

 

W przypadku braku wymaganej ilości członków chóru, Walne Zebranie odbędzie się
w drugim terminie o godzinie 19,00.

Zgodnie z  § 19 ust. 2 Regulaminu Chóru, uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Chóru obecnych na zebraniu.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

1.  Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego przez Prezesa Chóru.

2.  Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Walnego Zebrania oraz przedstawienie przez           Przewodniczącego porządku obrad.

3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5.  Ustalenie prawomocności obrad poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej.

6.  Przyjęcie porządku obrad.

7.  Odczytanie protokółu z ostatniego walnego zebrania w dn. 20 marca 2014 r.

8.  Sprawozdanie Zarządu Chóru z działalności statutowej w roku 2014 r.

9.  Sprawozdanie finansowe Zarządu Chóru za rok 2014

10.  Sprawozdanie Dyrektora Artystycznego z działalności chóru w roku 2014.

11.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Chóru

12.  Projekt planu działalności Chóru i pracy Zarządu

13.  Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy Zespołu

14.  Podjęcie uchwał i wniosków w sprawie:

a)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Chóru z pracy i działalności statutowej,

b)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

c)   rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d)  zatwierdzenia planu działalności Chóru i pracy Zarządu na rok 2014,

e)  udzielenia Zarządowi Chóru absolutorium .

15. Wybory delegatów na Walne Zebranie w tarnogórskim okręgu ŚZCHiO oraz na zjazd
      w Zarządzie ŚZCHiO w Katowicach

16. Wolne głosy i wnioski

17. Odczytanie Protokółu Uchwał i Wniosków

18. Zakończenie zebrania


                                                                       Prezes Chóru:

                                            Grażyna BENTKOWSKA